Wilczyce
Nazwa Gminy Wilczyce
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
Kod 27-612
Adres Wilczyce 174
Kontakt Telefon: +48 (15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Telefax: +48 (15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl
Wójt

Robert Paluch
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: wojt@wilczyce.pl

Przewodniczący Rady Gminy Jan Roźmiej 
Telefon: +48 (15) 837-72-75
Sekretarz Gminy Katarzyna Łukawska
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: sekretarz@wilczyce.pl
Skarbnik Gminy

Agnieszka Wrzosek
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: skarbnik@wilczyce.pl

 

Numer konta bankowego:

 

65 9429 0004 2001 0090 0296 0001
 
BS. Sandomierz o/Wilczyce

 

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek

w godz. od 800 do 1520. 

Sekretarz Gminy, Kierownicy referatów oraz pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godz. pracy Urzędu.

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek-piątek godz. 7:00-15:00

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2003-05-06 12:47:13 | Data modyfikacji: 2020-02-17 09:27:42.
Data wprowadzenia: 2003-05-06 12:47:13
Data modyfikacji: 2020-02-17 09:27:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat