Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty
ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2018 roku

Wilczyce, dn. 01.02.2018 r.


Ogłoszenie


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


 


Wójt Gminy Wilczyce ogłasza


konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania


i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku


 


I.Rodzaj zadania:


Realizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilczyce poprzez:


1) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponadgminnym;


2)organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad:


a) turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wilczyce i piłki nożnej halowej,


b) turnieju piłki ręcznej,


c) terenowego biegu partyzanckiego,


3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych;


4) utrzymanie w należytym porządku bazy sportowo-rekreacyjnej.


 


II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł


 


III.Zasady przyznawania dotacji.


1.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) prowadzące działalność na terenie Gminy Wilczyce.


2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:


1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),


2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,


3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.


3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V .


4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.


6. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty, które:


- są niezbędne do realizacji zadania,


- są uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania,


- zostały poniesione w okresie realizacji zadania i są spójne z harmonogramem,


- są udokumentowane dowodami księgowymi.


 


IV. Termin i warunki realizacji zadania.


1. Realizacją są objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.


2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.


 


V. Termin składania ofert.


Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 r.. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.


 


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.


1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce:


1) kryteria formalne: wypełnienie wszystkich punktów formularza, złożenie w terminie, złożenie we właściwy sposób, na właściwym formularzu, przez podmiot uprawniony, z wymaganymi załącznikami, zgodność zadania z działalnością statutową oferenta, podpisana przez upoważnione osoby;


2) kryteria merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac), kalkulacja kosztów realizacji zadania (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność, kompletność, zasadność wydatkowania środków), jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy i osobowy, realizacja zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).


2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Wilczyce rekomendacje co do wyboru oferty, w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w formie protokołu.


3. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Wilczyce, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.


4. Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.


5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


6. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.


 


VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2017 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju.


W 2017 r. na realizację zdania publicznego z zakresu kultury fizycznej przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł.


 


Wójt Gminy Wilczyce


Robert Paluch

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:26:14 | Data modyfikacji: 2018-02-01 13:26:44.
Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:26:14
Data modyfikacji: 2018-02-01 13:26:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót