DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Wilczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilczyce.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie internetowej nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Brak transkrypcji tekstowej i audiodeskrypcji dla udostępnionych materiałów wideo,
 • Dokumenty umieszczane na stronie internetowej są skanem wersji papierowych lub powstały z niewłaściwie przygotowanych plików Word.
 • Na stronie nie zapewniono właściwej relacji dla informacji,
 • Kontrast pomiędzy tekstem, a tłem nie jest wystarczający,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na przynajmniej dwa sposoby,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kondrat, urzad@wilczyce.pl." target=_new>id="a11y-email">urzad@wilczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 8377275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak obszaru kontroli, wejścia ogólnodostępne
 2. Wind brak, korytarz i schody dostępne,
 3. Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. UG znajduje się na I piętrze –dostępne tylko schody,
 4. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parkingu przed Urzędem Gminy
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji.
 6. Brak tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Wilczyce nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:10:38 | Data modyfikacji: 2020-09-17 07:47:13.
Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:10:38
Data modyfikacji: 2020-09-17 07:47:13
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat