Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:31:55.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:36:04 | Data modyfikacji: 2017-12-18 12:08:29.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:11:12 | Data modyfikacji: 2017-12-18 12:12:57.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:18:49 | Data modyfikacji: 2017-12-18 12:20:08.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:23:29.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:25:55.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:30:48 | Data modyfikacji: 2017-12-18 12:40:29.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:42:48.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-18 12:42:48
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat