> Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Podstawy prawne:

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania reguluje Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Skład zespołu:

1. Mirosława Gołąb – przedstawiciel OPS w Wilczycach;
2. Łukasz Niewiadomski – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach;
3. Piotr Czosnek – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu;
4. Przedstawiciele szkół z terenu Gminy Wilczyce:
a) Małgorzata Markiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach;
b) Ewa Dragan – Dyrektor Zespołu Szkół w Wilczycach;
c) Edyta Rędziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Darominie;
d) Jolanta Modras – nauczyciel w Zespole Szkół w Łukawie;
5. Karina Biernat – przedstawiciel służby zdrowia;
6. Stanisław Paw – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
7. Adrianna Wach – Przybysz – przedstawiciel kuratorów sądowych.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybrano:

Małgorzata Markiewicz – przewodniczący
Mirosława Gołąb – sekretarz
Zadania Zespołu:

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;
Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;
Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie;
Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;
Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy
w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;
Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;

Zadania Grupy Roboczej:
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka;
Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) ;
Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających;
Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.;
Rodziny w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu;
Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;
Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie;
Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.

Kontakt
z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
tel. 15 837 72 26

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:46:26 | Data modyfikacji: 2016-01-11 11:29:03.
Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:46:26
Data modyfikacji: 2016-01-11 11:29:03
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl