ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOWÓZ UCZNIÓW DO
ZESPOŁU SZKÓŁ W WILCZYCACH W ROKU SZKOLNYM
2017/2018”

Wilczyce, dn. 22.06.2017 r.

OK.4464.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Wilczycach w roku szkolnym 2017/2018”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce,

27-612 Wilczyce

urzad@wilczyce.pl

tel/fax. 15 837 72 75/ 837 72 36

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Dowozie uczniów do Zespołu Szkół w Wilczycach w okresie od dnia 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. na trasach:
Wilczyce – Studzianki – Pielaszów – Daromin Kolonie – Przezwody - Pęczyny - – Wilczyce szkoła – dowóz 32 km i odwóz 32 km
Liczba uczniów 18

2. Wilczyce – Wilczyce Ostra Góra – Wilczyce szkoła – dowóz 7 km i odwóz 7 km

Liczba uczniów 14

3. Wilczyce – Łukawa – Łukawa Kościelna – Wysiadłów – Zagrody - Tułkowice – Wilczyce - Wilczyce szkoła – dowóz 28 km i odwóz 28 km

Liczba uczniów 21

4. Wilczyce – Bugaj – Wilczyce szkoła – dowóz 10 km i odwóz 10 km

Liczba uczniów 14

5. Wilczyce – Kolonie Wilczyce – Wilczyce szkoła – dowóz 12 km i odwóz 12 km

Liczba uczniów 18

Ogółem 178 km dziennie

2. Dowóz uczniów do szkoły (rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 700, przyjazd do szkoły najpóźniej na godz. 745) oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć (ok. godz. 1330 – 1445) odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.

3.Usługi przewozowe Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej minimum dwoma, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.

4.Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego w pojeździe.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

 

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

1. Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego o którym mowa ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)

3. Wykaz z informacją o posiadaniu, na cały okres trwania umowy, pojazdów z miejscami siedzącymi (minimum 3 pojazdy) wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem - załącznik nr 1 do formularza oferty.

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2 do formularza oferty;

Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał dokumentu, nie kopia).

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego oraz wszystkie wymagane załączniki.

3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

6. Upoważnienie (pełnomocnictwo ) musi być dołączone do oferty, o ile wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

8. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Wilczycach w roku szkolnym 2017/2018” osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wilczyce, 27-612 Wilczyce w terminie do dnia 05 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

10. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za wykonanie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Wilczycach / tj. dowozu i odwozu / poprzez wpisanie do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania kwoty obliczonej na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, umowy, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.

Sposób obliczenia ceny:

K – stawka za jeden kilometr przewozowy świadczenia usług przewozowych tj. przywóz lub odwóz ........... zł/km/netto/. Stawka za 1km powinna zawierać koszty związane np.: z ubezpieczeniem taboru oraz osób, badania techniczne, oraz inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

178 [km] – łączna odległość tras (dowóz i odwóz) w ciągu jednego dnia.

Sdzień /netto/ – cena za przewóz i odwóz uczniów na wszystkich trasach łącznie za jeden dzień bez podatku VAT,

Scałkowita /netto/ – cena oferty bez podatku VAT

Scałkowita /brutto/ – cena oferty z podatkiem VAT

 

S dzień /netto/ = 178[km] * K

S całkowita/netto/ = S dzień /netto/ * 183 dni

Należy obliczyć podatek VAT całkowity = ............. zł.

S całkowita/brutto/ = S całkowita/netto/ + ...............VAT całkowity

 

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT ).

VIII. KRYTERIA WYBORU

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

e-maila lub faxem.

 

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załączniki:

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego

- załącznik nr 2 do formularza ofertowego

- załącznik nr 2 - wzór umowy

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:39:14.
Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:39:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat