Jakie sprawy możemy załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 • składanie dokumentów do zawarcia małżeństwa lub uzyskania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie    wyznaniowej
 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów
 •  uzyskanie odpisów z aktów stanu cywilnego
 • składanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska przed zawarciem małżeństwa
 •  składanie oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca
 •  składanie wniosków o uzupełnienie lub sprostowanie aktów stanu cywilnego
 •  składanie wniosków o transkrypcję aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
 •  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą
 • wydanie dowodu osobistego

 

Opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa: 84zł

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: 39zł

- odpis zupełny z aktu stanu cywilnego: 33zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22zł

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą: 38zł

- decyzja o sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego: 39zł

- decyzja o wpisaniu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg: 50zł

- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego: 24zł

- decyzje o zmianie nazwiska i imienia: 37zł

- ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska: 22zł

- protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951§1 Kodeksu cywilnego: 22zł

- pozostałe zaświadczenia: 26zł

- inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego: 11zł

 

Zawarcie Małżeństwa

 1. Kierownik USC przyjmuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,
 2. wydaje zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami w prawie polskim
 3. sporządza akty małżeństw dla małżeństw zawieranych przed Kierownikiem USC
 4. sporządza akty małżeństw na podstawie zaświadczeń o  zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami w prawie polskim
 5. przyjmuje i rozpatruje podania o wpisaniu zagranicznych aktów małżeństw do polskich ksiąg
 6. wydaje zaświadczenia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą.

Akt Zgonu

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

 

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 1. małżonek lub dzieci zmarłego
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały
 5. administrator domu, w którym nastąpił.

Osoba zgłaszająca zgon składa w urzędzie stanu cywilnego kartę zgonu wystawianą przez lekarza oraz dokument tożsamości zmarłego.

 

Do aktu zgonu wpisuje się:

 1. nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego
 2. datę, oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok
 3. nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej
 4. nazwiska, nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego
 5. nazwiska, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającego zgon

Jeżeli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych wymienionych do aktu zgonu wpisuje się „brak danych”.

 

Po sporządzeniu aktu zgonu, zgłaszający otrzymuje trzy bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

 

 

Wymiana dowodu osobistego

 

-         wniosek o wymianę dowodu osobistego należy składać osobiście w Urzędzie Gminy,

-         osoba małoletnia składa wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

-         dwa aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

-         dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w kwocie 30 zł,

-         odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, a dla osób, które wstąpiły w związek małżeński – skrócony odpis aktu małżeństwa,

-         do wniosku nie dołącza się ww. dokumentów, jeśli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego,

-         stary dowód osobisty do wglądu,

-         dowód odbiera się osobiście,

-         osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

-         okres od złożenia wniosku do odbioru wynosi do 30 dni.

 

 

Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do dowodu rozwiązuje ten problem. Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło.. Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl - uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie składać wniosek papierowy, co wydłuża kontakt bezpośredni i zwiększa ryzyko zakażenia.

link - Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego  

 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:36:01 | Data modyfikacji: 2021-01-14 14:47:12.

Zobacz:
 Urząd Stanu Cywilnego i Dowody Osobiste .  Ewidencja Ludności i Sprawy Wojskowe .  Oświata . 
Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:36:01
Data modyfikacji: 2021-01-14 14:47:12
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat