Sprawy z zakresu:


Działalności gospodarczej - wpis, zmiana wpisu, wykreślenia z ewidencji.


- przyjmowanie wniosków, podań


- obsługa Rady Gminy


- rejestracja skarg i wniosków


- biblioteka aktów prawnych, zbiór Dzienników Ustaw, Monitor Polski, rejestr aktów prawa miejscowego.


 


Aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy:


 


 Ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą dokonuje się poprzez następujące procedury :


 1.      osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP). System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.


2.      Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy:


- osobiście lub


- listem poleconym ( wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza).


 W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w Urzędzie Gminy należy :


 1.      wypełnić wniosek pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń,


2.      wniosek może być wypełniony na stronie internetowej www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieś do gminy w celu zatwierdzenia wniosku,


3.      przy złożeniu wniosku przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty,


4.      złożony wniosek w gminie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.


5.      Po dokonaniu wpisu CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, Głównego Urzędu Statystycznego celem nadania numeru REGON( po odebranie numeru REGON w wersji papierowej można zgłosić się do Urzędu Statystycznego) i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .


6.      Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.


7.      Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.


8.      W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS ( wskazanym we wniosku) celem zgłoszenia do ubezpieczenia.


9.      Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy gdyż zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.


 Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o :


1.      zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG.


2.      Wykreślenia wpisu- w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.


 Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy .


 Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym wpisie- wszystkie wymienione czynności są dokonywane bezpłatnie.


  


O ubieganie się  o wydanie  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych   należy  złożyć wniosek  załączając następujące dokumenty:


1)      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub odpis z rejestru przedsiębiorców,


2)      Dokument potwierdzający  tytuł prawny wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego  punkt sprzedaży napojów alkoholowych,


3)      Pisemną zgodę właściciela , zarządcy lub administratora  budynku , jeżeli punkt sprzedaży  będzie zlokalizowany  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym ,


4)      Decyzję właściwego  państwowego  inspektora sanitarnego                     o zatwierdzeniu zakładu , o której mowa  w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia  2006 r .o bezpieczeństwie  żywności i żywienia           ( Dz.U. Nr 171, poz1225).


 


Warunkiem  prowadzenia  sprzedaży napojów alkoholowych  do spożycia  w miejscu i poza miejscem sprzedaży jest:


1)      posiadanie zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych ,


2)      wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,


3)      zaopatrywanie się w napoje  alkoholowe u producentów przedsiębiorców  posiadających odpowiednie  zezwolenia na sprzedaż  hurtową napojów  alkoholowych,


4)      w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego  objętego zezwoleniem , okazanie przedsiębiorcy  zaopatrującemu dany punkt sprzedaży  napojów alkoholowych  odpowiedniego zaświadczenia  potwierdzającego  dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , wydanego przez gminę.


5)      Posiadanie tytułu prawnego  do korzystania z lokalu , stanowiącego punkt sprzedaży,


6)      Wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie objętym zezwoleniem  tylko przez przedsiębiorcę  w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym  w zezwoleniu,


7)      Zgłaszanie organowi  zezwalającemu  zmian stanu faktycznego                    i prawnego ,w stosunku do danych zawartych  w zezwoleniu , w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. ,


8)      Prowadzenie sprzedaży  w punkcie sprzedaży  spełniającym wymogi  określone  przez radę gminy , na podstawie art. 12 ust.1 i 2  ustawy z dnia 26 października  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. z 2002 r  Nr 147, poz 1231 z póżn. zm.),


9)      Przestrzeganie innych zasad  i warunków określonych  przepisami prawa.


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-14 12:28:16 | Data modyfikacji: 2013-10-23 08:26:57.
 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-24 12:48:44.
Data wprowadzenia: 2008-09-24 12:48:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat