bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Aktualności strona główna 
WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS OTWARTY
OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W
ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ W 2021 ROKU

Wilczyce, dn. 08.02.2021 r.


Ogłoszenie


                       Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


Wójt Gminy Wilczyce ogłasza


konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania


i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku


 


I. Rodzaj zadania:


    Realizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Gminy Wilczyce poprzez:


  1) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponadgminnym;


2)organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad:


  a) turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wilczyce


  b) turnieju piłki nożnej halowej,


  c) terenowego biegu partyzanckiego,


3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych;


4) utrzymanie w należytym porządku bazy sportowo-rekreacyjnej.


 


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


      Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł


 


III. Zasady przyznawania dotacji.


1.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty,    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Wilczyce.


2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:


1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),


2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,


3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.


3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V .


4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.


6. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty, które:


    - są niezbędne do realizacji zadania,


    - są uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania,


    - zostały poniesione w okresie realizacji zadania i są spójne z harmonogramem,


    - są udokumentowane dowodami księgowymi.


IV. Termin i warunki realizacji zadania.


1. Realizacją są objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2021 r.


2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.


V. Termin składania ofert.


  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 1 lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 3 marca 2021 r.. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.


1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce:


    1) kryteria formalne: wypełnienie wszystkich punktów formularza, złożenie w terminie,  złożenie we właściwy sposób, na właściwym formularzu, przez podmiot uprawniony, z wymaganymi załącznikami, zgodność zadania z działalnością statutową oferenta,  podpisana przez upoważnione osoby;


    2) kryteria merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac), kalkulacja kosztów realizacji zadania (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność, kompletność, zasadność wydatkowania środków), jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy i osobowy, realizacja zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).


  2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Wilczyce rekomendacje co do wyboru   oferty,  w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w formie protokołu.


  3. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy  Wilczyce, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.


   4.  Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.


5.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


  6. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu   odwołania.


VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2020 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju.


W 2020 r. na realizację zdania publicznego z zakresu kultury fizycznej przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł.


 


                                                                                         Wójt Gminy Wilczyce


                                                                                             Robert Paluch 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:43:42.
Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:43:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl