bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Jak załatwić sprawę w Urzędzie > Oświata strona główna 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny.
Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Wilczyce:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż            456,00 zł netto.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału z zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, wyrównawczych, a także udziału             w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,                           w szczególności:

- zakupu podręczników szkolnych, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

2)                pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym                   w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych przez Urząd Gminy,

3)               całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych                     z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

4)                świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,               a w szczególności:

     1) zaświadczenie  pracodawcy o zarobkach ,

  2) zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, dowód opłacenia składek KRUS,

     3) odcinek renty, emerytury lub wypłat alimentów,

    4) decyzję o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

   5) zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

    6) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej,              z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

      7) zaświadczenie lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

    8) zaświadczenie lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie             i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń                        z funduszu pracy.

 

Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Wilczycach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego,          a przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

 

3. ZASIŁEK SZKOLNY

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia lub innego członka rodziny, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, 
2) dyrektora szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne będą w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz w Urzędzie Gminy Wilczyce pok. nr 6.

4. DODATEK ENERGETYCZNY

Informacja dotycząca zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny  przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie  pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z z art.3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póżn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz.966), która jest  stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
- zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku wynosi:
1.    dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/ miesiąc;
2.    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc;
3.    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł./miesiąc.
Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można pobierać  i składać w Urzędzie Gminy Wilczyce pok. Nr 6.

Wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ust. 53 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn zm.)

Wzór wniosku do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-05 13:07:37 | Data modyfikacji: 2014-01-27 14:00:12.
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-02-28 13:00:51 | Data modyfikacji: 2014-01-27 14:28:19.
 Dodatek energetyczny - wniosek (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:36:05.

Zobacz:
   Referat Organizacyjny
   Referat Finansowo - Budżetowy
   Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty
   Referat rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, planowania, inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:36:05
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl