Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku.

Ogłoszenie


      Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr XII/97/2019  Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada  2019 r.  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok


Wójt Gminy Wilczyce


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu


pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  w 2020 roku.


 


I. Rodzaj zadania :


Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce.


 


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:


   Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi  4 000,00 zł  (słownie: cztery tysiące złotych).


III. Zasady przyznawania dotacji:


1.    Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.).


2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:


    1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego  załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),


    2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,


    3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.


3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w pkt. V .


4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.


6.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dopuszcza się możliwość wprowadzenia  korekty do przedłożonej wcześniej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz harmonogramu zadania.


 


IV. Terminy i warunki realizacji zadania:


1. Realizacją będą objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.


2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.


V. Termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wilczyce, 27-612 Wilczyce  w terminie do dnia 12.08.2020 r. 


 


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:


1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową,  powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce.


2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:


    a)    złożona została przed upływem terminu o którym mowa w pkt. V,


    b)    złożona została na właściwym formularzu i z wymaganymi załącznikami,


    c)    została złożona przez uprawniony podmiot.


3. Ocena merytoryczna ofert będzie dotyczyła:


    a) możliwości realizacji zadania (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac   


    b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania ,


    c) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,


    d) planowanych przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,


    e) planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,


    f) realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).


4.  Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi, w formie protokołu, wyniki dokonanej oceny formalnej i oceny merytorycznej złożonych ofert oraz przedstawia rekomendację, co do wyboru oferty, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


5. Komisja może zaproponować by dotacja była mniejsza od wnioskowanej, jeśli uzna, że nie wszystkie pozycje budżetu są uzasadnione.


6. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w terminie   7 dni od daty otrzymania protokołu Komisji Konkursowej.        


7. Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.


8. Ogłoszenie  o wyborze ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wilczyce.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyce.


 


VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2019 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju.


W 2019 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3000,00 zł.


 


Wilczyce, dn. 20.07.2020 r.                                                                                    


                                                                                                                Wójt Gminy Wilczyce


                           Robert Paluch

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-20 12:19:30.
Data wprowadzenia: 2020-07-20 12:19:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót