INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2010-2023

      INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na kadencję 2010-2023 


 


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu , Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach  zwrócił się z prośba  do Rady Gminy w Wilczycach  o dokonanie naboru kandydatów na ławników :


- do Sądu Rejonowego  w Sandomierzu  ogółem 1 ławnika , w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1.


 


Ustawa  prawo   ustroju Sadów powszechnych  stanowi, że ławnikiem  może być wybrany ten, kto: 


1)            posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni  praw cywilnych i obywatelskich ,


2)            jest nieskazitelnego charakteru,


3)            ukończył 30 lat,


4)            jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. 


5)            nie przekroczył 70 lat,


6)            jest zdolny , ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,


7)            posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 


 


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba  wykazująca szczególną znajomość  spraw pracowniczych.


 Ławnikami nie mogą być:


1)            osoby zatrudnione w sądach powszechnych  i innych sądach oraz prokuraturze,


2)            osoby wchodzące w skład organów , od których orzeczenia można żądać  skierowania sprawy  na drogę postępowania sądowego,


3)            funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,


4)            adwokaci i aplikanci adwokaccy,


5)            radcy prawni i aplikanci radcowscy ,


6)            duchowni,


7)            żołnierze w czynnej służbie wojskowej,


8)            funkcjonariusze służby więziennej ,


9)            radni gminy ,,powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem  jednocześnie  w więcej niż jednym sądzie.


 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych  oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy  dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.


 Zgłoszenia kandydatów które wpłynęły po dniu 30 czerwca 2019 r, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych zgodnie z  ustawą,  pozostawia się  bez dalszego biegu.


Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów  jest niedopuszczalne.


 Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:


1) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,   


2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone  przeciwko niemu  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


3) oświadczenie, że nie jest lub  nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.


4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wyatawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


5) Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.


 


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, lub inną organizację społeczną  lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzającego wpis do  innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


 


Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób , zawierającą imię ( imiona) , nazwisko,   nr PESEL , miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis  każdej z pięćdziesięciu  osób  zgłaszających kandydata.


 


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest  pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa powyżej.


 


Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.


 


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać  w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku  w Urzędzie Gminy Wilczyce - pokój Nr 8 w godzinach pracy Urzędu .


Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.15 837-72-75 w 29


Karty zgłoszeń dostępne są na stronie  internetowej Urzędu Gminy Wilczyce oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl 


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz 52)


 


Do pobrania:


oświadczenie  kandydata na ławnika (PDF)


- karta zgłoszenia na kandydata na ławnika (PDF)


- Lista osób zgłaszających  kandydata  na ławnika do Sądu Rejonowego w  Sandomierzu. (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:09:07 | Data modyfikacji: 2019-06-17 12:08:10.
Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:09:07
Data modyfikacji: 2019-06-17 12:08:10
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót